Αρχική σελίδα → Λατινικά → Γραμματική

Παραδείγματα κλίσης ανωμάλων ρημάτων

capio

possum

eo

volo

nolo

malo

fero

fio

memini

coepi

aio

inquam

(aveo)

Δεκαπέντε ρήματα σε -io

i -i-, -er-, -e

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: capio, capis, capit, capimus, capitis, capiunt.

Υποτακτική: capiam, capias, capiat, capiamus, capiatis, capiant.

Προστακτική: -, cape, -, -, capite, -.

Απαρέμφατο: capere

Μετοχή: capiens-ns-ns.

Παρατατικός

Οριστική: capiebam, capiebas, capiebat, capiebamus, capiebatis, capiebant.

Υποτακτική: caperem, caperes, caperet, caperemus, caperetis, caperent.

Μέλλοντας

Οριστική: capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capient.

Υποτακτική: capturus-a-um sim, sis, sit, capturi-ae-a simus, sitis, sint.

Προστακτική: -, capito, capito, -, capitote, capiunto.

Απαρέμφατο: caprturum-am-um, -os-as-a esse

Μετοχή: caprturus-a-um

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: cepi...

Γερούνδιο

capiendi, capiendo, capiendum, capiendo

Σουπίνο

captum

Μέση φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: capior, caperis, capitur, capimur, capimini, capiuntur.

Υποτακτική: capiar, capiaris, capiatur, capiamur, capiamini, capiantur.

Προστακτική: -, capere, -, -, capimini, -.

Απαρέμφατο: capi

Παρατατικός

Οριστική: capiebar, capiebaris, capiebatut, capiebamur, capiebamini, capiebantur.

Υποτακτική: caperer, capereris, caperetur, caperemur, caperemini, caperentur.

Μέλλοντας

Οριστική: capiar, capieris, capietur, capiemur, capiemini, capientur.

Υποτακτική: -.

Προστακτική: -, capitor, capitor, -, -, capiuntor.

Απαρέμφατο: captum iri.

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: captus-a-um sum...

Γερουνδιακό

capiendus-a-um

Εξαιρέσεις

Possum-potui-/-posse

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt.

Υποτακτική: possim, possis, possit, possimus, possitis, possint.

Απαρέμφατο: posse

Μετοχή: potens-ns-ns (χρησιμοποιείται μόνο ως επίθετο=δυνατός)

Παρατατικός

Οριστική: poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poterant.

Υποτακτική: possem, posses, posset, possemus, possetis, possent.

Μέλλοντας

Οριστική: potero, poteris, poterit, poterimus, poteritis, poterunt.

Υποτακτική: -

Προστακτική: -

Απαρέμφατο: -

Μετοχή: -

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: potui...

eo-i(v)i-itum-ire

Ενεργητική Φωνή

Οριστική: eo, is, it, imus, itis, eunt.

Υποτακτική: eam, eas, eat, eamus, eatis, eant.

Προστακτική: -, i, -, -, ite, -.

Απαρέμφατο: ire

Μετοχή: iens-ns-ns (iens, euntis, eunti, euntem, iens, eunte/i...)

Παρατατικός

Οριστική: ibam, ibas, ibat, ibamus, ibatis, ibant.

Υποτακτική: irem, ires, iret, iremus, iretis, irent.

Μέλλοντας

Οριστική: ibo, ibis, ibit, ibimus, ibitis, ibunt.

Υποτακτική: iturus-a-um sim, sis, sit, ituri-ae-a simus, sitis, sint

Προστακτική: -, ito, ito, -, itote, eunto.

Απαρέμφατο: iturum-am-um-os-as-a esse

Μετοχή: iturus-a-um

Παρακείμενος

Οριστική: i(v)i, isti, iit, iimus, istis ierunt/iere.

Υποτακτική: ierim, ieris, ierit, ierimus, ieritis, ierint.

Απαρέμφατο: isse

Υπερσυντέλικος

Οριστική: ieram, ieras, ierat, ieramus, ieratis, ierant.

Υποτακτική: issem, isses, isset, issemus, issetis, issent.

Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: iero, ieris, ierit, ierimus, ieritis, ierint.

Γερούνδιο

eundi, eundo, eundum, eundo

Σουπίνο

itum, itu

Παθητική φωνή

Εύχρηστο είναι μόνο το γ' ενικό όλων των χρόνων (ως απρόσωπο): itur, ibatur, ibitur, itum est, itum erat, itum erit καθώς και το απαρέμφατο iri. Από τα σύνθετα του eo όσα λαμβάνονται με ενεργητική μεταβατική σημασία σχηματίζουν όλους τους τύπους της παθητικής φωνής, π.χ. adeor (προσβάλλομαι)

Ενεστώτας

Οριστική: adeor, adiris, aditur, adimur, adimini, adeuntur.

Υποτακτική: adear, adearis, adeatur, adeamur, adeamini, adeantur.

Προστακτική: -, adire, -, -, adimini, -.

Απαρέμφατο: adiri

Παρατατικός

Οριστική: adibar, adibaris, adibatur, adibamur, adibamini, adibantur.

Υποτακτική: adirer, adireris, adiretur, adiremur, adiremini, adirentur.

Μέλλοντας

Οριστική: adibor, adiberis, adibitur, adibimur, adibimini, adibuntur.

Απαρέμφατο: aditum iri

Παρακείμενος

Οριστική: aditus-a-um sum, es, est...

Υποτακτική: aditus-a-um sim, sis, sit...

Απαρέμφατο: aditum-am-um-os-as-a esse

Μετοχή: aditus-a-um

Υπερσυντέλικος

Οριστική: aditus-a-um eram, eras, erat...

Υποτακτική: aditus-a-um essem, esses, esset...

Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: aditus-a-um ero, eris, erit...

Απαρέμφατο: aditum-am-um-os-as-a fore

Γερουνδιακό

adeundus-a-um

Volo-volui-/-velle

Ενεργητική Φωνή

Οριστική: volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt.

Υποτακτική: velim, velis, velit, velimus, velitis, velint.

Απαρέμφατο: velle

Μετοχή: (volens-ns-ns) cupiens-ns-ns

Παρατατικός

Οριστική: volebam, volebas, volebat, volebamus, volebatis, volebant.

Υποτακτική: vellem, velles, vellet, vellemus, velletis, vellent.

Μέλλοντας

Οριστική: volam, voles, volet, volemus, voletis, volent.

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: volui...

Nolo-nolui-/-nolle

Ενεργητική Φωνή

Οριστική: nolo, non vis, nonvult, nolumus, non vultis, nolunt.

Υποτακτική: nolim, nolis, nolit, nolimus, nolitis, nolint.

Προστακτική: -, noli, -, -, nolite, -.

Απαρέμφατο: nolle

Μετοχή: (nolens-ns-ns) invitus-a-um

Παρατατικός

Οριστική: nolebam, nolebas, nolebat, nolebamus, nolebatis, nolebant.

Υποτακτική: nollem, nolles, nollet, nollemus, nolletis, nollent.

Μέλλοντας

Οριστική: nolam, noles, nolet, nolemus, noletis, nolent.

Προστακτική: -, nolito, nolito, -, nolitote, nolunto.

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: nolui...

Malo-malui-/-malle

Ενεργητική Φωνή

Οριστική: malo, mavis, mavult, malumus, mavultis, malunt.

Υποτακτική: malim, malis, malit, malimus, malitis, malint.

Απαρέμφατο: malle

Παρατατικός

Οριστική: malebam, malebas, malebat, malebamus, malebatis, malebant.

Υποτακτική: mallem, malles, mallet, mallemus, malletis, mallent.

Μέλλοντας

Οριστική: malam, males, malet, malemus, maletis, malent.

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: malui...

Fero-tuli-latum-ferre

Οι τύποι που σχηματίζονται από το θέμα του ενεστώτα: i s, t, e r

Ενεργητική Φωνή

Οριστική: fero, fers, fert, ferimus, fertis, ferunt.

Υποτακτική: feram, feras, ferat, feramus, feratis, ferant.

Προστακτική: -, fer, -, -, ferte, -.

Απαρέμφατο: ferre

Μετοχή: ferens-ns-ns

Παρατατικός

Οριστική: ferebam, ferebas, ferebat, ferebamus, ferebatis, ferebant.

Υποτακτική: ferrem, ferres, ferret, ferremus, ferretis, ferrent.

Μέλλοντας

Οριστική: feram, feres, feret, feremus, feretis, ferent.

Υποτακτική: laturus-a-um sim, sis, sit, laturi-ae-a simus, sitis, sint

Προστακτική: -, ferto, ferto, -, fertote, ferunto.

Απαρέμφατο: laturum-am-um-os-as-a esse

Μετοχή: laturus-a-um

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: tuli...

Γερούνδιο

ferendi, ferendo, ferendum, ferendo

Σουπίνο

latum, latu

Παθητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: feror, ferris, fertur, ferimur, ferimini, feruntur.

Υποτακτική: ferar, feraris, feratur, feramur, feramini, ferantur.

Προστακτική: -, ferre, -, -, ferimini, -.

Απαρέμφατο: ferri

Παρατατικός

Οριστική: ferebar, ferebaris, ferebatur, ferebamur, ferebamini, ferebantur.

Υποτακτική: ferrer, ferreris, ferretur, ferremur, ferremini, ferrentur.

Μέλλοντας

Οριστική: ferar, fereris, feretur, feremur, feremini, ferentur.

Προστακτική: -, fertor, fertor, -, -, feruntor.

Απαρέμφατο: latum iri

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: latus-a-um sum, es, est...

Γερουνδιακό

ferendus-a-um

Fio-factus sum-fieri

Παθητικό του facio

Παθητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: fio, fis, fit, fimus, fitis, fiunt.

Υποτακτική: fiam, fias, fiat, fiamus, fiatis, fiant.

Προστακτική: -, fi, -, -, fite, -.

Απαρέμφατο: fieri

Παρατατικός

Οριστική: fiebam, fiebas, fiebat, fiebamus, fiebatis, fiebant.

Υποτακτική: fierem, fieres, fieret, fieremus, fieretis, fierent.

Μέλλοντας

Οριστική: fiam, fies, fiet, fiemus, fietis, fient.

Απαρέμφατο: factum iri

 

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: factus-a-um sum, es, est...

Γερουνδιακό

faciendus-a-um

memini-/-/-meminisse

Παρακείμενος με σημασία Ενεστώτα, Υπερσυντέλικος με σημασία Παρατατικού και Συντελεσμένος Μέλλοντας με σημασία Μέλλοντα

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: memini, meministi, meminit, meminimus, meministis, meminerunt.

Υποτακτική: meminerim, memineris, meminerit, meminerimus, memineritis, meminerint.

Προστακτική: -, memento, -, -, mementote, -.

Απαρέμφατο: meminisse

Παρατατικός

Οριστική: memineram, memineras, meminerat, memineramus, memineratis, meminerant.

Υποτακτική: meminissem, meminisses, meminisset, meminissemus, meminissetis, meminissent.

Μέλλοντας

Οριστική: meminero, memineris, meminerit, meminerimus, memineritis, meminerint.

coepi-(incepi-inceptum)-coepisse

ελλειπτικό· βλ. γραμματική, σελ. 91-92: παρακείμενος με σημασία ενεστώτα. Οι χρόνοι που λείπουν αναπληρώνονται από το incipio. Μετοχή coeptus-a-um...)

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: coepi, coepisti, coepit, coepimus, coepistis, coeperunt.

Υποτακτική: coeperim, coeperis, coeperit, coeperimus, coeperitis, coeperint.

Απαρέμφατο: coepisse

Παρατατικός

Οριστική: coeperam, coeperas, coeperat, coeperamus, coeperatis, coeperant.

Υποτακτική: coepissem, coepisses, coepisset, coepissemus, coepissetis, coepissent.

Μέλλοντας

Οριστική: coepero, coeperis, coeperit, coeperimus, coeperitis, coeperint.

Μετοχή: coepturus-a-um

Απαρέμφατο: coepturum-am-um-os-as-a esse

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: incepi...

Παθητική Φωνή

Παρακείμενος

Μετοχή: coeptus-a-um

inquam-(inquii)-/-/

Γραμματική, σελ. 92

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: inquam, inquis, inquit, (inquimus, inquitis), inquiunt.

Προστακτική: -, (inque, inquito), -, -, -.

Μετοχή: inquiens-ns-ns

Παρατατικός

Οριστική: -, -, inquiebat, -, -, -.

Μέλλοντας

Οριστική: -, inquies, inquiet, -, -, -.

Προστακτική: -, (inque, inquito), -, -, -.

Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οριστική: (inquii), inquisti, inquit, (inquimus), -, -.

aio-(ait)-/-/

Eλλειπτικό, βλ. γραμματική σελ. 92

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική: aio, ais, ait, -, -, aiunt.

Υποτακτική: -, aias, aiat, -, -, aiant.

Προστακτική: -, (ai), -, -, -, -.

Μετοχή: aiens-ns-ns

Παρατατικός

Οριστική: aiebam, aiebas, aiebat, aiebamus, aiebatis, aiebant.

Παρακείμενος

Οριστική: -, -, ait, -, -, -.

(aveo)-/-/-avere

Eλλειπτικό, βλ. γραμματική σελ. 93

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Προστακτική: -, ave, aveto, -, avete, -.

Απαρέμφατο: avere

Μέλλοντας

Προστακτική: -, ave, aveto, -, avete, -.