Μάθημα XXXIV

Valerius Maximus, 2, 10, 2 (Διασκευή)

Textus Valerii Maximi anno 1471 editus.Ad eundem Africanum in Liternina uilla se continentem conplures praedonum duces uidendum eodem tempore forte confluxerunt. quos cum ad uim faciendam uenire existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocauit eratque in his repellendis et animo et apparatu occupatus. quod ut praedones animaduerterunt, dimissis militibus abiectisque armis ianuae adpropinquant et clara uoce nuntiant Scipioni non uitae eius hostes, sed uirtutis admiratores uenisse conspectum et congressum tanti uiri quasi caeleste aliquod beneficium expetentes: proinde securum se ~ nobis spectandum praebere ne grauetur. haec postquam domestici Scipioni retulerunt, fores reserari eosque intromitti iussit. qui postes ianuae tamquam aliquam religiosissimam aram sanctumque templum uenerati cupide Scipionis dexteram adprehenderunt ac diu osculati positis ante uestibulum donis, quae deorum inmortalium numini consecrari solent, laeti, quod Scipionem uidisse contigisset, ad lares reuerterunt

 

Ο Σκιπίωνας ο Αφρικανός και οι λήσταρχοι

Ο Σκιπίωνας ο Αφρικανός ο πρεσβύτερος (Publius Cornelius Scipio Africanus maior) υπήρξε ο νικητής του Αννίβα στο Β' Καρχηδονιακό πόλεμο (βλ. την εισαγωγή στο μάθημα XI). Οι αντίπαλοί του, με επικεφαλής τον Κάτωνα (βλ. την εισ. στο μάθημα XXV), αγωνίστηκαν να αμαυρώσουν την αίγλη του για πολιτικούς λόγους. Εντούτοις, ο Σκιπίωνας παρέμεινε μια εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα, όπως διαπιστώνουμε και από το παρακάτω κείμενο: σε αυτό ο Σκιπίωνας γίνεται κυριολεκτικά «αντικείμενο λατρείας» από τους λήσταρχους. Το επεισόδιο αυτό είναι ενδεικτικό για την τάση των Ρωμαίων να διοχετεύουν ένα μέρος —ίσως το πιο χαρακτηριστικό— της θρησκευτικότητάς τους στη «θεοποίηση» των μεγάλων μορφών του παρελθόντος τους (βλ. και την εισαγωγή στο μάθημα V).

 

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum* ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum* venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum* se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.

 

Αρχικοί χρόνοι ρημάτων

-sum-fui-/-esse, μτχ. μελλ.: futurus

1, saluto

4, venio-veni-ventum-venire

3, capio-cepi-captum-capere

1, existimo

1, conloco

3, animadverto-animadverti-animadversum-animadvertere

3, abicio-abieci-abiectum-abicere

1, appropinquo

1, nuntio

4, audio-audivi (-ii)-auditum-audire

1, admiror-admiratus sum-admirari, αποθετικό

3, refero-rettŭli (& retuli), rĕlātum (& rellatum), rĕferre

1, resero

3, intromitto-intromisi-intromissum-intromittĕre

2, iubeo-iussi-iussum-iubere, διατάζω, 7

1, veneror-veneratus sum-venerari, αποθετικό

1, osculor-osculatus sum-osculari, αποθετικό

3, pono-posui-positum-ponere

1, consecro

2, soleo-solitus sum-solere, ημιαποθετικό

3, revertor-reverti & reversus sum-reverti, αποθετικό & ημιαποθετικό

 

Συντακτικές Παρατηρήσεις

 

Γραμματικές Παρατηρήσεις

 

Ασκήσεις

 

Ερωτήσεις Πανελληνίων