Η δομή της «Πολιτείας»

 Με βάση το διάγραμμα του Κ. Vretska (Platon: Der Staat, έκδ. Reclam, Stuttgart 1982, σ. 47), εφ. Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), 7/2/2003

Η «Πολιτεία» αποτελείται από την εισαγωγή, τρία κύρια κι ένα επιλογικό μέρος.

Ι. Εισαγωγή

1. Το σκηνικό (Ι 327a-329d)

2. Εισαγωγική συζήτηση (Ι 327a-329d)

α) Συζήτηση με τον Κέφαλο (Ι 329e-331d)

β) Η ουσία της δικαιοσύνης (Ι 331e-342e)

γ) Η επίδραση της δικαιοσύνης (Ι 343a-354c)

ΙΙ. Α. Πρώτο μέρος: βιβλία II-IV

Η πολιτεία των φυλάκων

1. Προκαταρκτική συζήτηση: Γλαύκων (ΙΙ 357a-362c)

Αδείμαντος (ΙΙ 362d-367e)

2. Κυρίως συζήτηση (ΙΙ 367e-IV 445e)

α) Υγιής και «τρυφώσα» πολιτεία (ΙΙ 367e-374d)

β) Η πολιτεία των φυλάκων (ΙΙ 367d-IV 427c)

γ) Η δικαιοσύνη (IV 427d-445e)

Β. Δεύτερο μέρος: βιβλία V-VII

Η πολιτεία των φιλοσόφων

1. Προκαταρκτική συζήτηση (V 449a-451c)

2. Πρώτη κυρίως συζήτηση

Τα τρία «κύματα» (V 451c-VI 502c)

α) Κοινή εκπαίδευση (V 451c-457b)

β) Κοινοκτημοσύνη γυναικών και παιδιών (V 457b-471c)

γ) Φιλόσοφοι-βασιλείς (V 471c-VI 502c)

3. Δεύτερη κυρίως συζήτηση:

Ο φιλόσοφος (VI 502c-VII 543b)

Γ. Τρίτο μέρος: βιβλία VIII-IX

Η αδικία

1. Προκαταρκτική συζήτηση (VIII 543a-545c)

2. Η παρακμή των πολιτειών (VIII 545c-IX 576b)

α) Τιμοκρατία (VIII 545c-550c)

β) Ολιγαρχία (VIII 550c-555b)

γ) Δημοκρατία (VIII 555b-562a)

δ) Τυραννίς (VIII 562a-IX 576b)

3. Ευτυχία και δυστυχία του δικαίου και του αδίκου (ΙΧ 576b-592b)

ΙΙΙ. Επίλογος: βιβλίο Χ

1. Εξωση της μιμητικής τέχνης (Χ 595a-608b)

2. Η ανταμοιβή της δικαιοσύνης, Μύθος (Χ 608c-621d)