Πολυτονικό πληκτρολόγιο-Πολυτονικές Γραμματοσειρές

Windows XP/Vista/Seven

Για να εγκαταστήσετε πολυτονικές γραμματοσειρές στον υπολογιστή σας, κατεβάστε (download) το αρχείο fonts.zip. Αποσυμπιέστε το, και εκτελέστε το πρόγραμμα Fontsetup.exe. Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών θα γίνει αυτόματα... Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μου...

Πολυτονικά στα Windows γενικά (σε όλα τα προγράμματα) γράφουμε, αφού κάνουμε πρώτα δύο κινήσεις (Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά απαιτούν χωριστό πρόγραμμα-Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι πιο παραμετροποιήσιμα):

1)Εγκατάσταση Πολυτονικού πληκτρολογίου στα Windows XP/Vista/Seven

Για να είναι δυνατή η γραφή πολυτονικών κειμένων στα Windows XP/Vista/Seven πρέπει να είναι εγκατεστημένο α) το Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο και β) γραμματοσειρές οι οποίες υποστηρίζουν το πολυτονικό σύστημα. Οι γραμματοσειρές της Microsoft που υποστηρίζουν την πολυτονική γραφή είναι: 1. Palatino Linotype (διαθέσιμη με τα Windows XP/Vista/Seven) 2. Arial Unicode MS (διαθέσιμη με το Microsoft Office 2010/2007/XP).

 

Για να εγκατασταθεί το πολυτονικό πληκτρολόγιο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο "Έναρξη" (Start), επιλέξτε "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
  2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Τοπικές Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις Γλώσσας" (Regional and Language Options) (Ώρα, Γλώσσα και περιοχή στα Seven).
  3. Στην καρτέλα "Γλώσσες" (Languages) και στην ενότητα "Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής" (Text services and input languages) κάντε κλικ στο κουμπί "Λεπτομέρειες" (Details).
  4. Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" (Settings) και στην ενότητα "Εγκατεστημένες υπηρεσίες" (Installed services) κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" (Add).
  5. Κάντε κλικ στην λίστα "Γλώσσα Εισαγωγής" (Input Language) και επιλέξτε "Ελληνικά" (Greek).
  6. Κάντε κλικ στη λίστα "Διάταξη πληκτρολογίου/IME" (Keyboard layout/IME) και επιλέξτε "Ελληνική πολυτονική" (Greek Polytonic).
  7. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" μέχρι να κλείσει το μενού "Τοπικές Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις Γλώσσας" (Regional and Languages Options). Το πολυτονικό πληκτρολόγιο έχει εγκατασταθεί στο σύστημά σας.

 

2)Χρήση πολυτονικών στα Microsoft Windows 2007/XP

Οι συνδυασμοί πλήκτρων για πολυτονική γραφή είναι οι εξής (εφόσον έχει επιλέγει το Greek Polytonic πληκτρολόγιο:

Πίνακας νεκρών πλήκτρων και συνδυασμών

Επιθυμητό αποτέλεσμα

Συνδυασμός πλήκτρων

Ισχύει για...

άνω τελεία Shift]. Τελεία
βαρεία ]φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
βαρεία υπογεγραμμένη Δεξί Alt ] φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
βραχύ Shift _ φωνήεν Τα φωνήεντα α, υ και ι
δασεία Shift " φωνήεν ή το γράμμα ρο Όλα τα φωνήεντα και το σύμφωνο ρ
δασεία βαρεία Shift | φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
δασεία βαρεία υπογεγραμμένη Δεξί Alt Shift | φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία οξεία Shift ? φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
δασεία οξεία υπογεγραμμένη Δεξί Alt Shift ? φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία περισπωμένη Shift + φωνήεν Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένη Δεξί Alt Shift + φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία υπογεγραμμένη Δεξί Alt Shift " φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
διαλυτικά βαρεία Shift ~ φωνήεν Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά οξεία ` φωνήεν Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά περισπωμένη Δεξί Alt ` φωνήεν Τα φωνήεντα υ και ι
μακρόν Shift - φωνήεν Τα φωνήεντα α, υ και ι
οξεία ; φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
οξεία υπογεγραμμένη Δεξί Alt Q φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
περισπωμένη [ φωνήεν Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
περισπωμένη υπογεγραμμένη Δεξί Alt [ φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
υπογεγραμμένη Shift { φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή ' φωνήεν και γράμμα ρο Όλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρεία  \ φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρεία υπογεγραμμένη Δεξί Alt \ φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή οξεία υπογεγραμμένη Δεξί Alt / φωνήεν Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
ψιλή οξεία / φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
ψιλή περισπωμένη υπογεγραμμένη Δεξί Alt = φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή υπογεγραμμένη Δεξί Alt ' φωνήεν Τα φωνήεντα α, η και ω